Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Elise Verdegem bv.

Maatschappelijke zetel:

Industriepark Rosteyne 21
9060 Zelzate
België

 

Telefoon: +32 (0)485 39 56 53

E-mailadres: info@eliseverdegem.be 

Ondernemingsnummer: BTW BE0 761 444 753

IBAN: BE47 0019 0005 3780 BIC: GEBABEBB

 

1. Toepasbaarheid van deze voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op www.eliseverdegem.be of www.eliseverdegem.com, alle geplaatste bestellingen en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van ‘Elise Verdegem bv’ is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. ‘Elise Verdegem bv’ heeft het recht de inhoud van de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze treden onmiddellijk na de bekendmaking in werking, of op een nader bepaalde datum meegedeeld in de bekendmaking. 

 

2. Aanbiedingen en prijzen

 • Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 • Alle aanbiedingen van ‘Elise Verdegem bv’ zijn vrijblijvend. ‘Elise Verdegem bv’ behoudt zich het recht om aanbiedingen te wijzigen.
 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • Als ‘Elise Verdegem bv’ met u een bepaalde prijs overeenkomt, is ‘Elise Verdegem bv’ niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 • Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden, ongeacht het percentage van de verhoging.

 

3. Aankoop en betalingen

 • De overeenkomst tussen ‘Elise Verdegem bv’ en u als koper komt tot stand en is pas definitief wanneer deze werd bevestigd via mail of andere schriftelijke communicatie door ‘Elise Verdegem bv’. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de bindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 • ‘Elise Verdegem bv’ behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren of extra voorwaarden aan de bestelling te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. ‘Elise Verdegem bv’ kan de voorwaarden van de levering wijzigen indien dit noodzakelijk is. In dit geval zal ‘Elise Verdegem bv’ u hiervan op de hoogte brengen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ‘Elise Verdegem bv’ dit mee binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de bestelling. ‘Elise Verdegem bv’ zal een reden communiceren, maar elke reden is toegelaten.
 • Voor miscommunicatie, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel tussen u en ‘Elise Verdegem bv’, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ‘Elise Verdegem bv’, is ‘Elise Verdegem bv’ niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ‘Elise Verdegem bv’.
 • Betaling kan geschieden zoals aangegeven tijdens het bestelproces en gebeurt steeds voor de verzending van de aangekochte goederen. Voor op maat gemaakte goederen houdt ‘Elise Verdegem bv’ zich het recht voor een voorschot te vragen, dat maximaal 50% van de uiteindelijke verkoopprijs bedraagt.
 • ‘Elise Verdegem bv’ blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblijk van volledige betaling.
 • In geval van niet-tijdige betaling is ‘Elise Verdegem bv’ bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de betalingsverplichtingen volledig zijn nagekomen.
 • De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

 

4. Leveringsvoorwaarden

 • De door ‘Elise Verdegem bv’ opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u noch recht op schadevergoeding en noch het recht de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden.
 • Voor goederen die op maat besteld worden, wordt tijdens het bestelproces een leveringstermijn afgesproken. Aangezien het om op maat gemaakte goederen gaat, moet u rekening houden met een mogelijks langere leveringstermijn.
 • Indien levering geschiedt per koerierdienst, is levering onderhevig aan de termijnen die gehanteerd worden door de koerierdienst. In de meeste gevallen zal dit www.bPost.be zijn.        De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.
 • ‘Elise Verdegem bv’ heeft het recht alle bestellingen en communicatie te verzenden naar het door u schriftelijk opgegeven adres, tenzij u ‘Elise Verdegem bv’ via mail laat weten naar welk ander adres uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico voor deze producten over op de koper.
 • ‘Elise Verdegem bv’ levert in België, Nederland en Luxemburg.
 • Producten kunnen ook afgehaald worden op het volgende adres: Industriepark Rosteyne 21, 9060 Zezlate, België.
 • Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 

5. Productinformatie

 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. ‘Elise Verdegem BV’ is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website.
 • Bij producten waarbij de beschikbaarheid wordt aangegeven, doet ‘Elise Verdegem BV’ er alles aan om deze gegevens correct mee te geven. Toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren is. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of materialen die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. Als er tijdens de verwerking van uw bestelling wordt vastgesteld dat één of meerdere van de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, dan kan uw bestelling helaas niet volledig uitgevoerd worden. ‘Elise Verdegem bv’ behoudt zich het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel te weigeren. In deze gevallen zal ‘Elise Verdegem bv’ u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.
 • De producten aangeboden door ‘Elise Verdegem bv’ voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.
 • Het is mogelijk dat ‘Elise Verdegem bv’ op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. ‘Elise Verdegem bv’ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

 

6. Ruilen en retourneren

 • Voor alle producten gekocht uit stock bij ‘Elise Verdegem bv’ heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument een bedenktijd van veertien (14) kalenderdagen. Deze periode gaat in vanaf het moment dat u de goederen in ontvangst neemt.
 • Indien de consument zich op de mogelijkheid beroept om de producten te retourneren, moeten de goederen onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking en voorzien van de originele merklabels) uiterlijk binnen de veertien (14) kalenderdagen na ontvangst geretourneerd worden. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Het is aangeraden bij het passen of bekijken van de producten, de originele prijskaartjes niet te verwijderen en de producten niet te gebruiken of te beschadigen. Indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad doordat op een meer uitvoerige manier dan hierboven beschreven ervan gebruik is gemaakt, behoudt ‘Elise Verdegem bv’ zich het recht voor om van u een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies.
 • Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer.
 • De consument stuurt de goederen op eigen kosten en risico terug naar Elise Verdegem bv, Industriepark Rosteyne 21, 9060 Zelzate, België. Het modelformulier voor herroeping kan hier worden gedownload.
 • ‘Elise Verdegem bv’ betaalt het complete aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug. Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval eigendom van de consument. Op diens verzoek kan het product ook opnieuw naar de consument worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.
 • Indien goederen specifiek voor de consument werden ontworpen of vervaardigd, kan de consument zich niet beroepen op het verzakingsrecht en kunnen goederen niet geretourneerd worden.
 • Indien het product zichtbaar gebruikt is of op een andere wijze beschadigd, vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.

 

7. Gebreken

 • U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:
  • Werden de juiste goederen geleverd?
  • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?
 • Indien een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd wordt, dient u ‘Elise Verdegem bv’ daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering via mail en gemotiveerd op de hoogte te brengen.
 • Een niet zichtbaar gebrek dient u binnen de twee (2) werkdagen na ontdekking schriftelijk per mail te melden aan ‘Elise Verdegem bv’. Samen met ‘Elise Verdegem bv’ kunt u tot een oplossing van het probleem komen.
 • Samen met ‘Elise Verdegem bv’ kunt u tot een oplossing van het probleem komen. Indien de goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod dienen geretourneerd te worden, zijn de kosten van het retourneren ten laste van ‘Elise Verdegem bv’.

 

8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door ‘Elise Verdegem bv’ geleverde producten en op de inhoud van deze site, met inbegrip van logo’s, tekeningen, teksten, beelden e.d. behoren toe aan ‘Elise Verdegem bv’ en dienen geheel en onvoorwaardelijk gerespecteerd te worden.

 

9. Garantiebepalingen / waarborg

De waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg in geval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. ‘Elise Verdegem bv’ staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. ‘Elise Verdegem bv’ is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden. 

Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van ‘Elise Verdegem bv’ behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer aan ons te bezorgen.

 

10.  Overmacht

 • Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorzien waarop ‘Elise Verdegem bv’ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ‘Elise Verdegem bv’ niet in staat is haar verplichtingen na te komen. ‘Elise Verdegem bv’ is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van de verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten de normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.  
 • ‘Elise Verdegem bv’ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ‘Elise Verdegem bv’ haar verbintenis had moeten nakomen.
 • ‘Elise Verdegem bv’ heeft het recht de uitvoering van uw bestelling of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit zal u steeds per mail worden meegedeeld. ‘Elise Verdegem bv’ zal hiervoor geen schadevergoeding moeten betalen. Indien reeds een voorschot door de koper werd betaald, wordt het reeds betaalde bedrag terug overgemaakt naar de koper.

 

11.  Vragen en klachten

 • ‘Eilse Verdegem bv’ wil dat de klanten ten volle kunnen genieten van hun aankoop. Indien er verbeteringen mogelijk zijn, aarzel dan niet ons te contacteren. Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling of reparatie van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 • ‘Elise Verdegem bv’ behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van veertien (14) kalenderdagen.

 

12.  Geschillen

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
 • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van ‘Elise Verdegem bv’, of overeenkomsten die met ons gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gent (België), tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

13.  Diversen

Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met ‘Elise Verdegem bv’ in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ‘Elise Verdegem bv’ vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

14.  Persoonsgegevens  

Door te bestellen op de website www.eliseverdegem.be of www.eliseverdegem.com, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. ‘Elise Verdegem bv’ zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie kan de koper zich wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.  

 

15.  Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

‘Elise Verdegem bv’ levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal ‘Elise Verdegem bv’ de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

‘Elise Verdegem bv’ kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ‘Elise Verdegem bv’ geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 

 

 

 

Deze website gebruikt cookies. Door verder te surfen op deze website, accepteer je het gebruik van cookies.  Meer info